25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Dewch yn Rhan o’n Gwaith Ni

Dewch yn Rhan o’n Gwaith Ni

Oes arnoch eisiau helpu i rhedeg yr ŵyl gelfyddydau ieuenctid yma?

Ydych chi rhwng 18 a 25 oed ac yn frwdfrydig dros y celfyddydau yng Nghymru? Mae ein Cynefinwyr yn gwneud yr ŵyl yn lle cynnes a chroesawgar i bawb sy’n cymryd rhan. Swydd wirfoddol ddi-dâl yw hi ond mae’r manteision yn cynnwys: 

Tocyn am ddim i’r ŵyl gyfan, gwerth £50
Llety am ddim (os oes ei angen) ac ymorol am gostau bwyd, a theithio
Hyfforddiant gwerth chweil mewn sgiliau fydd yn gaffaeliad i chi gael gwaith da yn y dyfodol
Geirda swydd personol
Tystysgrif yn cadarnhau i chi fod yn Gynefinwr a chymhwyster ASDAN
Hen hwyl a hanner!

Sut i wneud cais

  1. Llwytho i lawr y disgrifiad swydd.
  2. Llenwch y ffurflen ar-lein

Dyddiad cau: 6pm Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf 2017

Rhannu eich creadigedd

Mae Gŵylgrai ar gyfer pobl ifanc, gan bobl ifanc. Mae yna dal amser i fod yn rhan o gynllunio, rhaglenni a marchnata'r ŵyl ym mis Awst 2017. Os ydych gyda diddordeb, e-bostiwch ein Cydlynydd Datblygu Ieuenctid, Sera Owen, sera@rawffest.wales am linc i'r ffurflen gais.

Er mwyn cael blas o'r ŵyl y llynedd, gwyliwch y fideo hwn gan ddau o'n hartistiaid ifanc.

Mae'r rhaglen graidd wedi'i lansio yma.  Fodd bynnag, rydym yn dal i gael lle i ychydig mwy o ddigwyddiadau a pherfformiadau cyffrous.

Ydych chi’n rhywun ifanc yn awyddus i rannu eich creadigedd? Ydych chi’n

  • rhan o grŵp theatr ac am ddod â sioe? 

  • rhan o fand ac am rannu eich cerddoriaeth?

  • rhan o grŵp dawns ac am ddod â pherfformiad?

  • ffotograffydd, yn artist neu’n gynlluniwr ffasiwn ac am arddangos eich celfyddwaith?

  • yn llenor, yn fardd, neu’n flogiwr?

Ydych chi'n gyfrifol am grŵp hoffwch ddod i'r ŵyl?

Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar y ffurfiau creadigol byddwn yn eu hystyried.

I gynnig gwaith, cysylltwch â Chyfarwyddwr RawFfest ruth@rawffest.wales a fydd yn anfon i chi dolen i ffurflen.

Cwestiynau Cyffredin

A fydd GŵylGrai’n talu i mi berfformio neu ddangos ein gwaith?

Na fydd.  Hanfod yr ŵyl yma ydi bod pobol ifanc yn dod at ei gilydd i rannu eu gwaith. Ni chaiff yr un o’r perfformwyr nac arddangoswyr ifainc eu talu.

Os ydych chi eisoes yn grŵp proffesiynol sy’n cael ei dalu am berfformiadau, gwych o beth ac rydym yn eich cymell i ddal i ennill bywoliaeth o’ch creadigedd. Ond rhywbeth gwahanol ydi GŵylGrai; man lle mae pawb yn rhoi stondin i’w gwaith.

“Confensiwn anghonfensiynol” chwedl un o’n pobol ifanc.

Mae arnaf eisiau dod â pherfformiad. Oes gofyn i mi dalu am docyn?

Oes.  Mae gofyn i gyfranwyr a pherfformwyr dalu am docynnau.  Mae pris eich tocyn yn cynnwys mynediad i’r holl weithdai, perfformiadau a stondinau, a chinio canol dydd a gyda’r nos yn ystod yr ŵyl.  

Oes yna docynnau cymorthdaledig?

Yn 2016 roeddem yn ddiolchgar am gefnogaeth gan Maindee Unlimited, Celfyddydau a Busnes Cymru a nifer o awdurdodau lleol a roes le i ni roi tocynnau am ddim i bobol ifanc dan anfantais o ardaloedd neilltuol. Gobeithio y gallwn wneud hyn eto yn 2017 ond rydym heb eto allu cadarnhau na chymhorthdal na grantiau. Rydym yn dal ati!

A fydd arweinwyr gweithdai’n cael eu talu?  

Mae gennym gyllideb gyfyngedig i artistiaid redeg gweithdai. Fodd bynnag, os ydych yn artist gyda chorff a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, byddem yn disgwyl i’r corff hwnnw dalu eich ffi (er enghraifft, yn 2016 roeddem yn ddiolchgar i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Ballet Cymru ill dau am gynnig dawnswyr tan gamp i arwain gwahanol weithdai). Mae gofyn i chi gynnig eich syniad ar gyfer gweithdy drwy’r ffurflen yma a bydd y bobol ifanc yn y grŵp cynllunio’n penderfynu beth maen nhw am ei gael. Ebostiwch ruth@rawffest.wales i roi gwybod i ni eich bod wedi cynnig gweithdy.